PGNiG Superliga (M)
A A A
Zawodowa liga piłkarzy ręcznych? Tak, ale na równych zasadach klubów, a nie z dominacją ZPRP...
23.12.2015 18:33 Źródło: inf. własna
komentarzy 12

Mając na uwadze od dawna pojawiające się informacje na temat utworzenia w Polsce  Ligi Zawodowej w piłce ręcznej oraz ostatni wywiad jaki został udzielony przez Doradcę Zarządu ZPRP ds. Ligi Zawodowej Pana Damiana Drobika, postanowiliśmy przedstawić stan faktyczny w przedmiotowej sprawie tak , aby opinia publiczna mogła mieć pełen obraz tego zagadnienia – pisze w liście do handball.pl Robert Raczkowski, który z ramienia zdecydowanej większości klubów PGNiG Superligi chce stworzenia w Polsce zawodowych rozgrywek.

 

Robert Raczkowski domaga się w imieniu klubów założenia Profesjonalnej Ligi Piłki Ręcznej (Fot. SPR Wisła Płock)
Podziel się tą informacją na Facebooku - już teraz!

 

Aby uporządkować przedstawiane fakty  , będziemy się odnosić do przytoczonego powyżej wywiadu zamieszczonego na łamach Sportowych Faktów.


W odpowiedzi na pytanie : …”Czy jest szansa na ligę zawodową od sezonu 2016/2017? Co musi się stać, by została ona powołana?...”


W ocenie Klubów należy zacząć od wyjaśnienia jakie warunki muszą być spełnione, aby rozgrywki w ramach Ligi Zawodowej stały się faktem.


Podczas wielu spotkań przedstawicieli Klubów Superligi z Zarządem ZPRP wypracowane zostały  założenia co do przebiegu prac  jak i kolejności spełniania poszczególnych warunków, uzgodnienia te miały na celu "łagodne” przejście z obecnej formuły rozgrywek do rozgrywek prowadzonych w ramach Ligi Zawodowej .


Należy wyjaśnić, że Liga Zawodowa jest  współzawodnictwem sportowym zorganizowanym w ramach rozgrywek ligowych, w których to uczestniczące Kluby działają w formie Spółek Akcyjnych. Jedyną różnicą w stosunku do stanu  obecnego jest forma prawna Klubów, a różnica ta , na tym etapie nie daje Klubom żadnych korzyści, a powoduje jedynie dodatkowe koszty.


Korzyści dla Klubów mają "płynąć” z zarządzającej rozgrywkami spółki operatorskiej, która zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i treścią Umowy Spółki zaproponowanej przez Kluby, winna między innymi zajmować się: 
 

a) zarządzaniem rozgrywkami Ligi Zawodowej na podstawie umowy o zarządzenie tą Ligą  zawartej pomiędzy Spółką a ZPRP (za zgodą ministra właściwego do spraw kultury fizycznej)


b) prowadzeniem działalności promocyjnej i reklamowej, w tym również pośrednictwem w negocjowaniu i podpisywaniu umów np. ze stacjami telewizyjnymi, sponsorami i reklamodawcami;

Mając powyższe na uwadze wspólny plan zakładał powołanie operatorskiej Spółki prawa handlowego, która to w swym statucie przewidywała równouprawnienie stron – Klubów i ZPRP .


Spółka ta miała rozpocząć rozmowy ze stacjami telewizyjnymi i Sponsorami na temat podjęcia współpracy z początkiem sezonu 2016/2017 ,a jej powołanie  zgodnie z wielokrotnymi zobowiązaniami Zarządu ZPRP miało nastąpić do końca miesiąca sierpnia 2015 roku. Termin ten był istotny z kilku względów , a mianowicie:


a. Umowy z obecnymi partnerami biznesowymi ZPRP wygasają w 2016 roku( ze stacją telewizyjną z końcem sezonu 2015/2016 , a z sponsorem tytularnym z końcem 2016 roku).Dlatego spółka w sposób naturalny miała wejść we wszelkie uprawnienia, dzięki którym było możliwe zawarcie stosownych umów na transmisje telewizyjne jak i na odsprzedaż praw do scentralizowanego marketingu. W ten sposób spółka i Kluby miały uzyskać zabezpieczenia finansowe.

b. Spółka i ZPRP przed rozpoczęciem rozgrywek są zobligowane do podpisania „Umowy o zarządzaniu Ligą Zawodową”. Umowa ta musiała jeszcze uzyskać akceptację Ministra Sportu.


Sama treść zaproponowanej umowy przez ZPRP była i jest w wielu miejscach kontrowersyjna, na co nie mogły przystać Kluby,  np.:


- Licencje uprawniające poszczególne Kluby do udziału w rozgrywkach Ligi Zawodowej przyznaje ZPRP.
 

- ZPRP prowadzi ,weryfikację obiektów sportowych, ustalając ich przydatność do prowadzenia rozgrywek Ligi Zawodowej, na podstawie przepisów uchwalonych przez ZPRP.


- ZPRP uchwala przepisy dotyczące statusu i zmiany barw klubowych przez zawodników reprezentujących Kluby .
 

-Przepisy dotyczące systemu rozgrywek oraz regulaminy rozgrywek Ligi Zawodowej muszą być przed każdym sezonem rozgrywkowym Ligi Zawodowej zatwierdzone i uchwalone przez Zarząd ZPRP.
 

- ZPRP, działający poprzez swój właściwy organ, wyznacza sędziów do prowadzenia wszystkich meczów Ligi Zawodowej oraz sprawuje nad nimi nadzór merytoryczny, szkoleniowy i organizacyjny.
 

- Spółka miała się zobowiązać do honorowania, przestrzegania i realizowania wszelkich  umów (ze sponsorami, stacjami telewizyjnymi itp.), w tym wykonywania wszelkich wynikających z nich zobowiązań, zawartych uprzednio przez ZPRP.
 

c. Utworzenie przez Kluby Spółek Akcyjnych, które zostałyby zgłoszone do rozgrywek w ramach Ligi Zawodowej.
W miejscu tym należy podkreślić, że nie jest to proces związany z przekształceniem Stowarzyszeń w Spółki prawa handlowego, gdyż takie działanie jest prawnie nie dopuszczalne.
 

Dlatego Kluby działające w formie Stowarzyszeń zamierzają utworzyć Spółki Akcyjne, w których to mogą być 100% akcjonariuszem, bez konieczności likwidowania samych Stowarzyszeń ani zrywania jakichkolwiek umów, które zostały zawarte przez te Stowarzyszenia (Kluby).
 

Proces ten nie jest wcale skomplikowany, lecz wiąże się z opłacalnością całego przedsięwzięcia. W przypadku, gdy umowy na transmisje telewizyjne czy prawa do marketingu są zawarte przez Związek i to ZPRP czerpie z tego dalej największe korzyści, oraz w sytuacji gdy Związek niezmiennie włada wszelkimi prawami do uchwalania regulaminów ,przepisów itd. ,to całe przedsięwzięcie jest tylko pogrążeniem, a nie profesjonalizacją polskiej piłki ręcznej.

d. Spółka operatorska musi również przed rozpoczęciem rozgrywek zawrzeć umowy z Klubami Sportowymi o prowadzenie Ligi Zawodowej.
 

Odnosząc się do pytania drugiego …”Co robi ZPRP w kierunku stworzenia Ligi Zawodowej”…, należy przytoczyć słowa Pana Drobika

…” Po stronie ZPRP trwają intensywne prace przygotowawcze i wdrożeniowe fundamentów ligi. ZPRP jest w trakcie tworzenia spółki operatorskiej, która miałaby zarządzać ligą zawodową i której finalnie przekaże prawa do jej organizacji. ZPRP i operator stworzą oraz przedstawią warunki do uczestnictwa klubom zainteresowanym wykupieniem udziałów w spółce i uczestnictwie w rozgrywkach w ramach ligi zawodowej. Czy one z tego zaproszenia skorzystają, czy też będą chciały pozostać dalej stowarzyszeniami jest już inną parą kaloszy”…


Z powyższej odpowiedzi wynika jasne przesłanie , że to ZPRP na swoich zasadach utworzy spółkę operatorską, która podpisze z ZPRP umowę o zarządzaniu Ligą Zawodową (wygląda to tak jakby pan X podpisał ciężko wynegocjowaną umowę z samym sobą).


Dalej, Związek zgodnie ze swą deklaracją zaprosi Kluby do wykupienia tych udziałów. Kluby widząc ułomność takiego rozwiązania nie będą chciały przystąpić do Spółki, co w konsekwencji doprowadzi do sytuacji, w której to ZPRP zakomunikuje wszem i wobec ,że niestety byli jedynymi, którzy chcieli no …..ale Kluby niestety nie prezentują zbyt wysokiego profesjonalizmu.

Mając na uwadze powyższy scenariusz trudno jest zrozumieć optymizm Pana Drobika co do utworzenia Ligi Zawodowej od sezonu 2016/2017.

W odpowiedzi jakiej udzielił przedstawiciel ZPRP na pytanie trzecie …”Czy w lidze zawodowej będą mogły grać tylko spółki akcyjne”…, czytamy :

…”Ten kluczowy argument i warunek do spełnienia, leży po stronie klubów. Nikt inny tego nie może za nie zrealizować. Mija stosunkowo długi czas, kiedy kluby zdeklarowały się by ten warunek spełnić”…

Oczywistą rzeczą jest, że to Kluby chcąc uczestniczyć w rozgrywkach Ligi Zawodowej, muszą powołać do życia Spółki Akcyjne , gdyż wynika to bezpośrednio z ustawy o sporcie.


Ale zwłoka o której mówi Pan Drobik, nie jest wynikiem jakichś mozolnych prac, lecz jest wynikiem obawy przed koniecznością finansowania kolejnych działaczy, tym razem w ramach Spółki zarządzającej Ligą Zawodową.


W miejscu tym należy przytoczyć kilka oficjalnych danych z ostatniego sprawozdania finansowego ZPRP, otóż:
W roku bilansowym 2014 przychody ZPRP wynosiły 32.972.258,43 zł na które poza dotacjami z MSiT składały się środki pochodzące z działalności  mocno skorelowanej z rozgrywkami klubowymi, a były to między innymi przychody związane ze sponsorami, opłatami transferowymi, licencjami klubowymi, licencjami trenerskimi.


W tym samym czasie koszty wynagrodzeń w ZPRP dla 35,25 etatów wyniosły 9.406.255,56 zł, co daje średnie miesięczne wynagrodzenie na poziomie około 22 200 zł w przeliczeniu na jeden etat.


Dla skontrastowania całej sytuacji można powiedzieć, że niektóre Kluby uczestniczące w rozgrywkach Superligi mężczyzn dysponują budżetami na poziomie 1 mln złotych.

Dodatkowo należy wspomnieć iż w trakcie trwania sezonu rozgrywkowego, w przypadku zmiany stanu prawnego Klubu zgłoszonego do tych rozgrywek ,ZPRP mógłby żądać od Klubu dokonania ponownej opłaty licencyjnej, ze względu na występowanie innego podmiotu niż podmiot pierwotny któremu została przyznana licencja.

Zajmując stanowisko w stosunku do pytania czwartego …”Czy wszystkie kluby są gotowe przekształcić się w SA? Czym dla nich różniłoby się funkcjonowanie jako spółka od aktualnego stanu rzeczy? Jakie reformy poza rejestracją w sądzie musiałyby wprowadzić?”…, można jednoznacznie stwierdzić, że Kluby natychmiast po spełnieniu określonych warunków przez ZPRP powołają do życia spółki akcyjne, które zostaną zgłoszone do rozgrywek.

Dodatkowo odnosząc się do wypowiedzi Pana doradcy Zarządu ZPRP, że synonimem profesjonalizmu jest doskonałość w działaniu , chcieliśmy zauważyć, że doskonałość opiera się o dotrzymywanie umów nawet tych ustnych ,a poprzez działanie rozumiemy zrealizowanie ustaleń przekładających się na konkretne rzeczy.


Dlatego śmiemy przypomnieć, że to przedstawiciel Klubów, a nie Związku przygotowali Cele i Misję dla nowo tworzonej spółki wraz z planem operacyjny oraz budżetem dla pierwszego roku jej działalności .

Na pytanie ”O jakich kwestiach rozmawiacie z klubami?”…,  można by odpowiedzieć krótko ,że rozmowy te są niezgodne z podjętą dnia 10.11.2015 roku przez Zarząd ZPRP uchwałą .

Pytanie kolejne: …”Jakie wymogi musiałyby spełnić kluby?”..., zwraca uwagę na fakt utrzymania stosownego poziomu rozgrywek, poprzez spełnienie określonych wymogów, które zostaną sprecyzowane przez Spółkę zarządzającą rozgrywkami. Należy zaznaczyć, że poziom wymogów musi być adekwatny do wysokości środków finansowych, które Kluby będą otrzymywać od spółki z tytułu sprzedaży praw medialnych oraz praw do marketingu i powierzchni reklamowych.


Im więcej środków finansowych trafi do Klubów, to tym lepszym produktem będzie piłka ręczna w Polsce.

Dalej odpowiadamy: „Od lat mówi się o zmianie liczebności ligi. Jak ma się do tego liga zawodowa?”…, jesteśmy zdania, że na ten aspekt nie powinno się patrzeć w kontekście zmniejszenia liczebności Klubów lecz w kontekście jej zwiększenia.


Mamy świadomość tego, iż dziś, każdy kto obserwuje poczynania polskiej Superligi jest świadkiem wielu finansowych zawirowań towarzyszących zespołom uczestniczącym w rozgrywkach. Zawirowania te budują negatywny obraz i wyobrażenie, że w Superlidze powinno uczestniczyć mniej zespołów niż dotychczas. Ale czy na pewno?
W ocenie Klubów pierwszym krokiem do poprawy ich sytuacji jest zbudowanie dla piłki ręcznej wspólnej strategii rozwoju , wspólnej oferty dla Miast, Gmin oraz przedsiębiorców którzy zainteresowani są promocją swych marek na jak największym terytorium Polski .


Dodatkowym bardzo ważnym elementem jest podjęcie działań lobbystycznych przez działaczy centralnych na rzecz Klubów w miejscach funkcjonowania tych jednostek .


Jesteśmy zdania, że zbudowanie odpowiedniej oferty z uwypukleniem korzyści jakie może dawać partnerstwo biznesowe z Klubami piłki ręcznej jest kluczowym elementem do wywołania pozytywnego trendu.

Co do kolejnego pytania …”Czy liga zawodowa miałaby być zamknięta, czy podobnie jak to ma w innych dyscyplinach byłaby zasada spadków i awansów?”…,można stwierdzić że ze względów na stabilizację finansową Klubów , lepszą indywidualną ofertę dla sponsorów oraz ze względu na możliwość "ogrywania” młodych zawodników , pomysł ten jest godny uwagi i w momencie dokonania pozytywnej oceny należy go wdrożyć w życie.

Mamy nadzieję, że powyższe informacje pozwolą zrozumieć wszystkim złożoność obecnej sytuacji, a korzystając z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim zdrowych pogodnych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku - napisał w imieniu klubów Superligi Mężczyzn Robert Raczkowski.

oceń + 14 (44 głosów)
 
podziel się artykułem
« zobacz liste opinii
Temat: 
Treść: 
Podpis: 
 
Redakcja Handball.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
Zapisz się, a będziesz otrzymywać newsy prosto
na Twoją skrzynkę e-mailową!
Wpisz swój e-mail
handball.pl © 2009 - 2010 | Created by MadKittens